HIVdb version 8.8 (last updated on 2019-02-13)

NNRTI Mutation Pattern Scores

(PI · NRTI · NNRTI · INSTI)
PatterncountDOREFVETRNVPRPV
K103N50050600600
E138A19130010015
V106I1696150101010
V179D1109010101010
Y181C10641030306045
K103N + Y181C89020903012045
L100I + K103N809301203012060
K103N + P225H7123010501050
Y188L6046060106060
G190A562045106015
V179E540010101010
K103N + V108I52310700750
A98G5001515103015
V108I41410100150
Y181C + G190A35330755012070
K103N + G190A34901051012015
K101E + G190A2962060309060
K103N + K238T2890900900
Y181C + H221Y2872040407560
K103N + Y181C + G190A243401355018070
K103N + Y181C + H221Y234301004013560
A98G + K103N2291575109015
N348I206000150
K103S + G190A2050901012015
K103N + V106M2043012001200
K101E + Y181C + G190A193509575155115
E138G181010101015
K101E1791515153045
G190S1783060106015
V108I + Y181C + H221Y1714050409060
K101P + K103N169101206012060
V108I + Y181C1603040307545
K103N + Y188L150601201012060
H221Y1291010101515
V106A + F227L124105750900
V106I + Y188L1247560207070
A98G + Y181C1213050459565
K101E + G190S1185075309060
K103S1150450600
K103N + E138A112060106015