<!--#if expr="$title" --> <!--#echo var="title" --> <!--#else --> HIV Drug Resistance Database <!--#endif -->
Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

Isolate Data

Patient Isolate Region Year Species Subtype Source Clone Method
MM-211236629 2112366291 U.S. 2000 HIV1 B Plasma None

Treatment History
Order Regimen Weeks
1 NRTI|NNRTI|PI NA

Protease Sequence
PIMajorDRMs PIMinorDRMs Polys UnusualMuts
G48V, I54M, V82A, I84V, L90M   L10I, K20R, M36I, I62V, L63P, A71V, I72V, I93IL  
>2112366291| codons 1-99
PQITLWQRPIVTIKIGGQLREALLDTGADDTVLEEINLPGRWKPKMIVGIGGFMKVRQYD
QVPIEICGHKVVGTVLVGPTPANVIGRNLMTQLGCTLNF

RT Sequence
NRTIMajorDRMs NRTIMinorDRMs NNRTIMajorDRMs NNRTIMinorDRMs Polys UnusualMuts
M41L, D67N, L74I, L210W, T215Y K219N K103KN, Y181C, G190A A98G P4S, E6D, E36EQ, K43Q, E44D, K101KQ, V118I, S162C, V179I, G196E, I202V, Q278H, I293IV, E297EQ, K347KE, G359S, A371V  
>2112366291| codons 1-400
PISSIDTVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVQICTELEQDGKISKIGPENPYNTPV
FAIKKKNSTKWRKIVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPGGLQKNKSVTVLDVGDAYFSIPL
DKDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQCSMTKILEPFRKQNPDIII
CQYMDDLYVASDLEIEQHRTKVEELRQHLWRWGFYTPDNKHQKEPPFLWMGYELHPDKWT
VQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYAGIKVKHLCKLLRGTKALTEVVPLTQEAE
LELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIYQEPFENLKTGKYARMRSA
HTNDVKQLTEVVQKIATESIVIWGKTPKFKLPIQKETWEA

References
Author Title Citation
Margot, NA Genotypic and phenotypic analyses of HIV-1 in antiretroviral-experienced patients treated with tenofovir DF. AIDS, 2002