<!--#if expr="$title" --> <!--#echo var="title" --> <!--#else --> HIV Drug Resistance Database <!--#endif -->
Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

Isolate Data

Patient Isolate Region Year Species Subtype Source Clone Method
MM-371436656 3714366561 U.S. 2000 HIV1 B Plasma None

Treatment History
Order Regimen Weeks
1 NRTI|NNRTI|PI NA

Protease Sequence
PIMajorDRMs PIMinorDRMs Polys UnusualMuts
M46I, I54V, V82AT   L10I, K14KR, G16E, K20R, E35D, M36I, R41K, K55KR, I62V, L63T, I72V, P79A, L89M, I93L  
>3714366561| codons 1-99
PQITLWQRPIVTIRIEGQLREALLDTGADDTVLEDINLPGKWKPKIIGGIGGFVRVRQYD
QVTIEICGHKAVGTVLVGATPANIIGRNMLTQLGCTLNF

RT Sequence
NRTIMajorDRMs NRTIMinorDRMs NNRTIMajorDRMs NNRTIMinorDRMs Polys UnusualMuts
M41L, L210W, T215Y N348NI V106VMI V179E T39TA, K43Q, V60I, S68G, V118I, D123E, I135T, D177E, I195T, T200A, E203ED, Q207K, R211RK, A288S, E297EK, E312H, I326IV, G333GD, M357T, G359GS  
>3714366561| codons 1-400
PISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICAELEQEGKISKIGPENPYNTPI
FAIKKKDGTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSMTVLDVGDAYFSIPL
DKEFRKYTAFTIPSTNNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFRKQNPEIEI
YQYMDDLYVGSDLETGQHRAKIDELRKHLWKWGFYTPDKKHQKEPPFLWMGYELHPDKWT
VQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYAGIKVKQLCKLLRGTKSLTEVIPLTKEAE
LELAENREILKHPVHGVYYDPSKDLVAEIQKQDQGQWTYQIYQEPFKILKTGKYARTRSA
HTNDVKQLTEAVQKIATESIVIWGKTPKFKLPIQKETWEA

References
Author Title Citation
Margot, NA Genotypic and phenotypic analyses of HIV-1 in antiretroviral-experienced patients treated with tenofovir DF. AIDS, 2002