<!--#if expr="$title" --> <!--#echo var="title" --> <!--#else --> HIV Drug Resistance Database <!--#endif -->
Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

Isolate Data

Patient Isolate Region Year Species Subtype Source Clone Method
MM-554136844 5541368441 U.S. 2000 HIV1 B Plasma None

Treatment History
Order Regimen Weeks
1 NRTI|NNRTI|PI NA

Protease Sequence
PIMajorDRMs PIMinorDRMs Polys UnusualMuts
V32I, M46L, I47V, V82A K43T L10I, E35D, M36I, N37D, K55R, L63P, A71T  
>5541368441| codons 1-99
PQITLWQRPIVTIKIGGQLKEALLDTGADDTILEDIDLPGRWTPKLVGGIGGFIRVRQYD
QIPIEICGHKTIGTVLVGPTPANIIGRNLLTQIGCTLNF

RT Sequence
NRTIMajorDRMs NRTIMinorDRMs NNRTIMajorDRMs NNRTIMinorDRMs Polys UnusualMuts
M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y K219E Y188L   V60I, K82R, R83K, V106L, V118VI, D123E, R172K, D177E, R211K, T286A, G333E, N348NT, G359S, A371V, K390R  
>5541368441| codons 1-400
PISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTELEKEGKISKIGPENPYNTPI
FAIKKKNSTRWRKLVDFRELNRKTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSLTVLDVGDAYFSIPL
DKEFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFKKQNPEIVI
YQYMDDLLVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLWKWGFYTPDEKHQKEPPFLWMGYELHPDKWT
VQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYAGIKVKQLCKLLRGAKALTEVIPLTEEAE
LELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQEQGQWTYQIYQEPFKTLKTGKYARMRSA
HTNDVKQLTEVVQKIATESIVIWGKTPKFRLPIQKETWEA

References
Author Title Citation
Margot, NA Genotypic and phenotypic analyses of HIV-1 in antiretroviral-experienced patients treated with tenofovir DF. AIDS, 2002