Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>EU221426
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRFLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCHGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221427
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????HLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLMSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221428
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDFCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221429
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQNHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221430
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221431
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221432
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLNDYCSIPLYVSLLLLYQTFGRKLHMYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKTVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCHGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221433
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCWGSLPQDHIILKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221434
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHNSCTRNLYVSLLLLFQTLGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSVGIHLNTSKT
KRWGYNLHFMGYVIGSWGTLPQDHIVHKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221435
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDNCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFGYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221436
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRHLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLWSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221437
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221438
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221439
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221440
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221441
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221442
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????RNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221443
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221444
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSTFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221445
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221446
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFSSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKTVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIRQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221447
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDYCSRNLSVSLMLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSASHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGHSLNFMGYVIGGYGSLPQDHITQKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221448
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIMQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221449
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221450
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRKLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGATSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHIVQKIKACFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221451
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221452
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221453
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????HLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221454
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYISLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221455
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221456
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGATSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221457
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221458
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221459
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221460
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRSFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPVNRPIDWKVC?????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221461
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221462
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????HLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCHGSLPQAHIVQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221463
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221464
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221465
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFKKLPVXRPIDWKVCQR???????????
????????????????????????????????????????????


>EU221466
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDNCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKTVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221467
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPSKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221468
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221469
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCHGSLPQEHIRQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221470
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRPLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221471
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRPLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221472
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRRLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIRQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221473
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLVSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGCYGSLPQEHIILKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221474
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????


>EU221475
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQ????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources