Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB495096>AB495097>AB495098>AB495099>AB495100>AB495101>AB495102>AB495103>AB495104>AB495105>AB495106>AB495108>AB495109>AB495110>AB495111>AB495112>AB495113>AB495114>AB495115>AB495117>AB495118>AB495119>AB495120>AB495121>AB495122>AB560661
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLYATITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIHAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB560662
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINNQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSSICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVLKIKQCFRKLPVSRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKKAFIFSPTYKAFLCQQYLNLYPVARQ

Team

Resources