Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB554014
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSALCSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYRAFLCQQYMNLYPVARQ


>AB554015
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQQHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCQQYMNLYPVARQ


>AB554016
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAQSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFKKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554017
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYAAVTHFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYMNLYPVARQ


>AB554018
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGGWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVCRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554019
EDWGPCTEHGQHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSSHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYHHGTMQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQEHIVQKIKHCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIHAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554020
EDWGPCTEHGQHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSSHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYHHGTMQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AHFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQEHIVQKIKHCFRTLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIHAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554021
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSALCSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYRAFLCQQYMNLYPVARQ


>AB554022
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCQQYLNLYPVARQ


>AB554023
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFKKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSTTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554024
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFASAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFKKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSTTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554025
EDWGPCTEHGKHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSLAK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYKHGTMQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYRDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIQQCFRKLPVSRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB554026
EDWGPCAEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSGLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKAYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554027
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554028
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTKVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554029
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTVSRLVVDFSQFSRGSTQVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554030
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554031
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554032
EDWGPCAEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSGLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554033
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSASR
NINYHHGTLQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554034
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGKHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSG
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554035
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFPVDKNPHNTTESRLVVDFSQFPRGSTHVSWPK
FAVSNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPTILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554036
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554037
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554038
DDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYISLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554039
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARITGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554040
DDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARVSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554041
DDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARVSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554042
DDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVVRVSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554043
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554044
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554045
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSKGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGIRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554046
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554047
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQGLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554048
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINNQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554049
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554050
DDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARVSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554051
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554052
EDWGPCAEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSGLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554053
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554054
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554055
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554056
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTLGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554057
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554058
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554059
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554060
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554061
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NLNYQHRTLQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554062
EDWGPCAEHGEHYIRIPSTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGKYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFQKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554063
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554064
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NINYHHRTLQDLHNSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554065
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTQVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554066
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSKGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554067
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
ILNNQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554068
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYQTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554069
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554070
EDWGPCAEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHNSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554071
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTQVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYHHGTLQELHDSCSRNLYGSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554072
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB554073
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTLQDLHNSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources