Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB516356>AB516357>AB516358>AB516359>AB516360>AB516361>AB516362>AB516363>AB516364>AB516365>AB516366>AB516367>AB516368>AB516369>AB516370>AB516371>AB516372>AB516373>AB516374>AB516375>AB516376>AB516377>AB516378>AB516379>AB516380>AB516381>AB516382>AB516383>AB516384>AB516393
EDWGPCYEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGTTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARVSSTSR
IYNHQHGTLQNLHHSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSVGIHLNTAKT
KWWGYSLHFMGYIIGSWGTLPQEHIVHKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACITAKQAFVFSPTYKAFLCQQYMNLYPVARQ


>AB516394
EDWGPCYEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGTTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARVSSTSR
IYNHQHGTLQNLHHACSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLEALYTAVTNFLLSVGIHLNTSKT
KWWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACITAKQAFVFSPTYKAFLRHQYMNLYPVARQ


>AB516395
DDWGPCHEHGEHHIRTPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGTTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPSPFACVSGLSRYVARVSSTSR
IYNHQHGTLQNLHHSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRTFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSVGIHLNTAKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACITAKQAFVFSPTYKAFLCKQYMNLCPVARQ

Team

Resources