Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>FJ798095
EDWGPCAEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IHDHQRGTMQNLHNYCTRNLFVSLMLLYQTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKHCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPIYKAFLSKQYATLYPVARQ


>FJ798096
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARVTGGIFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IHDHQRGTMQNLHNYCTRQLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKHCFRKIPVNRPIDWKVCQRISGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPIYKAFLSKQYATLYPVARQ


>FJ798097
EDWGPCAEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IHNHQHGTMQNLHNYCTRNLFVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIVQKIKHCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLSKQYATLYPVARQ


>FJ798098
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
IFDHQHGTMQNLHDSCSRNLFTSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGANSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLQLMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLFGFAAPF
THCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNQQYSTLYPVARQ


>FJ798099
DDWGPCTEHGNHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQYGTLPDLHDSCSRNLFVSLMLLFKTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQEHIVMRIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFVAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFIFSPTYKAFLSKQYSTLYPVARQ


>FJ798100
????????????????????????????????????????RLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILDHQHGTMQDLHDSCSRQLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIP??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>FJ798101
?????????????????????????????????PHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
IINNQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
A???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>FJ798102
????????????????????????????????NPHNTAESRLVVDFSQFSRGSNRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IIDHQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>FJ798103
????????????????????????????????NPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
IINNQHGTLQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>FJ798104
????????????????????????????????NPHNTAESRLVVDFSQFSRGSNRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IIDHQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>FJ798105
????????????????????????????????NPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFL?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources