Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>EU833889
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGIARVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYMNLYPVARQ


>EU833890
QDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSARVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQHGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDIVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHITQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRITGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYMNLYPVARQ


>EU833892
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833893
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833894
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYAAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833895
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
IINNQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833896
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLFSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833897
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLFSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833898
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLFSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833899
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQHGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIVLGFREIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDIVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833900
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQHGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDIVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833901
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILNHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDIVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833902
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833903
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833904
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833905
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833906
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833907
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833908
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLPLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833909
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833910
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833911
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833912
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833913
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833914
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833915
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833916
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833917
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833918
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESPYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833919
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGSLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGQKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833920
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833921
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTMQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833922
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833923
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833924
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833925
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGLGLSPFLM
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833926
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833927
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAISSVVRRAFPHCLAFSYIDDVILGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSL?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833928
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
IINNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833929
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILNHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU833930
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????AAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSDSR
ILDHQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources