Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AY226578
DDWGPCQHHGHHFIRIPRTPSRITGGVFLVDKNPHNATESRLVVDFSQFSRGSTSVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTDLSWVSLDVSAAFYHIPLHPASMPHLLVGSPGLPRYVARVSSSTN
SYNNNNGTLQDLHANCSRHLFVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPLIMGFRKVPMGLGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCMAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLLASITTFLLALGIHLNPEKT
KRWGRALNFMGYVIGGWGTLPQQHIRDKIALCFQKLPCNRPIDWKVCQRIVGLLGFVAPF
TQCGYAALMPIYTCIQKHQAFTFSLVYKTFLKDQYMHLYPVARQ

Team

Resources