Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AJ012481
???????EHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFPQFSRGSTQVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
DINYQHGTMQDLHDSCYRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLLLGIHLNPAKT
KRWGCSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKLPINRPIDWKVXQRIVGLLGFAVPF
TQCXYPALMPLY????????????????????????????????

Team

Resources