Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>U46935
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
IIDHQHGTMQNLHDHCSRNLFVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSSICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESIFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLRTQYLTLYPVARQ

Team

Resources