Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>X72213
EDWGPCAEHGEQHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLEYLFTXVTNFLLSLGIHLXPNRX
KRWGHSLHFMGYVIGCYGSLPQEHIIQKIKECFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPFYLPGKRPVLSQSVLNATPT??????????????????

Team

Resources