Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB301078
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301079
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301080
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTLQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301081
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301082
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSCGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301083
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGTKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301084
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
NIHNKHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGVHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AB301085
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSNSR
NIHNKHGTLQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSVTNFLLSLGIHL?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources