Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>DQ343155
????????????????????ARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAEFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSW???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ343156
???????????????????PARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRVFPHCLAFSYMDDVV????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources