Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB111946
EDWGPCTEYGEHHIRIPRSPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSGGSPHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDTCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGVHLNPTKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKLPLNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB112063
EDWGPCTEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVFWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDTCSRNLYVSLLLLYTTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGVHLNPTKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKLPLNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLSACIQAKRAFTFSPTYRAFLCKQYMNLYPVARQ


>AB112065
EDWGPCTEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYHHGTMQDLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGTPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB112066
EDWGPCTEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVTNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYHHGTMQDLHESCSRNLYVSLVLLYKTFGRKWHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLEALFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKLKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFRCEQYLNLYPVARQ


>AB112348
EDWGPCTEYGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVFCPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRRLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIEQCFRILPINRPIDWEVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB112408
EDWGPCTEYGEHRIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLSSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKLKQCFRQLPINRPIDWEVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB112471
EDWGPCTEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLDESCSRNLYVSLMLVDKTLGRKMHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRGGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIGQKLKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB112472
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQEHIVHKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQWGYPALMPLDACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYMNLYPVARQ


>AB115417
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLGGSSGLSRYVARLSSTSR
NINHQYGTMQDLHDSCSKHLYVSLLVVDKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKNPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRASPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKPKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFSFSPTYKAFLCKQYMNLYPVARQ


>AB115418
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVEDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAALYHIPLHAAAMPHLLVGSAGLSRDVARWSSTSR
NINHQYGTMQDLHDSCSRHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCVRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ

Team

Resources