Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AF046996
DDWGPCQHHGHHFIRIPRTPSRITGGVFLVDKNPHNATESRLVVDFSQFSRGNTSVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSTDLSWVSLDVFAAFYHLPLHPASMPHLLVGSSGLPRYVARVSSTSY
RINYNNGTLQDLHANCSRHLFVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPLIMGFRKVPMGLGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCMAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLLASITTFLLALGIHLNPEKT
KRWGKALNFMGYVIGGYGSLPQQHIRDKIALCFQKLPCNRPIDWKVCQRIVGLLGFVAPF
TQCGYAALMPIYTCIQKHQAFTFSLVYKTFLKDQYLHLYPVARQ

Team

Resources