Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>M38454
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESTLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVVCLSSTSK
NINYQHGTMQDLHDSCSRNLYVSLFLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ

Team

Resources