Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AJ131567
EDWGPCAEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGSYRVPWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IHDHQHGTMQNLHDYCTRNLFVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKHCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPIYKAFLCKQYATLYPVARQ


>AJ131568
DDWGPCTQHGQHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAGRPHLLVGSSGLQRYVARLSSTSR
NINNQYGTMQDLHDHCSRSLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPSKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLRKQYLTLYPVARQ


>AJ131569
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDHCSRNLFVSLMLLYQTYGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSSICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKPEQHLESLYTAATNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIQKIKECFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPAYKAFLRTQYLTLYPVARQ


>AJ131570
EDWGPCTEHGQHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NIDYQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVLKIKQCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFLRTQYLSLYPVARQ


>AJ131571
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARVSSTSR
INDHQHGTMQNLHDNCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESIYTAVTNFLLSLGVHLNPAKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLRTQYLTLYPVARQ


>AJ131572
EDWGPCTEHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDHQHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTNAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFFLSLGIHLNPNKT
KRWGHSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFLRTQYLSLYPVARQ


>AJ131573
EDWGPCTEHGKHHIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSAESKLLVDFSQFSRGKSRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IIDHQHRTMQNLHNSCSRNLFVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIVMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLEALYATVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKIKMCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIHAKQAFTFSHTYKAFLRDQYLNLYPVARQ


>AJ131574
DDWGPCAQHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSAESRLVVDFSQFSRGSYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLQRYVARLSSTSR
IFNNQHGAMQNLHDHCSRNLFVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRKAFPHCLAFNYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPTKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIYKIKQCFKKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLRKQYLTLYPVARQ


>AJ131575
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
IIDHQHGTMQNLHDHCSRNLFVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSSICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESIYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSTQYLTLYPVARQ

Team

Resources