Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AY781177
EDWGPCTEHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLGGSSGLPRYVARLSSTSR
NMDYQHGTLQDLHDSCSRNLFVSLLLLYKTFGRKLHLYSHTIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIILKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKRAFTFSPTYKAFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781178
EDWGPCPEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDYQHGTLQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIIKKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKRAFTFSPTYKSFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781179
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDYQHGTLQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKRAFTFSPTYKTFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781180
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDYQHGTLQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIIKKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKRAFTFSPTYKAFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781181
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDYQHGTLQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQEHIIKKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKRAFTFSPTYKAFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781182
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLGGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDYQHGTLQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVVGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIIMKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKRAFTFSPTYKAFLCKQYLTLYPVARQ


>AY781183
EDWGPCTEHGKHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSASR
NIDNQHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KWWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIKQKIKLCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLRKQYLTLYPVARQ


>AY781184
EDWGPCTEHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLGGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDHQHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGHSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFLRTQYLSLYPVARQ


>AY781185
EDWGPCTEHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLGGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDHQHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGHSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFLRTQYLSLYPVVRQ


>AY781186
EDWGPCTEHGQHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
NIDHQHGTMQNLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGHSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKIKQCFRKIPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKTFLRTQYLSLYPVARQ


>AY781187
EDWGPCTEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSASR
NIDNQHGTMQDLHDSCSRNLFVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KWWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIQQKIKICFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLTLYPVARQ

Team

Resources