Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>X52939
EDWGPCTEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTQVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLQRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQDLHDSCSKHLYVSLLLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVCRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTSITNFMLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVQKLKQCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ

Team

Resources