Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB486012
QDWGPCSEYGEHHIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNSSESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSASR
INHHQHRTMQNLHNHCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIIMGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLHFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKITMCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLRTQYMNLYPVARQ

Team

Resources