Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>DQ871263
?????????????????????????????????????????????????SRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHL???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>DQ871264
?????????????????????????????????????????LVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLVSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHITQKIKECFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLYKQYLNLYP????


>DQ871265
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHITQKIKECFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLYKQYLNLYP????


>DQ871266
????????????HIRIPRTPSRGTGGVFLVYKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHITQKIKDCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLYKQYLNLYP????


>DQ871267
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHITQKIKECFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLYKQYLNLYP????


>DQ871268
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPSRVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNHRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
ILNHQHGTMPNLHDYCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVSHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPDKT
KRWGYSLNFMGYVIGSYGSLPQEHITQKIKECFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLYKQYLNLYP????


>DQ871269
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????TMQNLHNSCSRNLYVSLLLLFQTLGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLM
VQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSAQHLESLYTAVTNFLLSVGIHLNTSKT
KRWGYTLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVHKLK??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources