Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AJ879550>AJ879551>AJ879552>AJ879553>AJ879554>AJ879555>AJ879556>AJ879557>AJ879558>AJ879559>AM184125
EDWGPCTDHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLIGSSGLSRYVARLSSNSR
IHNHQYGTLQNLHDSCTRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGCWGSLPQDHIVQKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAASF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYMNLYPVARQ


>AM184126
EDWGPCTDHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IHNHQYGTLQNLHDSCTRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSIQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGCWGSLPQDHIVHKIKDCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLSKQYMNLYPVARQ

Team

Resources