Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AJ517792
EDWGPCDEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGKYRVSWTK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNYQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLG????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517793
?????????????????????????????VDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINDQHRTMQNLHNSYSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517794
?????????????????????????????VDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGITRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
INNNQYGTMQNLHDSCSKQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517795
?????????????????????????????VDKNPHNTEESRLVVDFSQFSRGNNRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQAFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517796
?????????????????????????????VDKNPHNTEESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPE
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517797
?????????????????????????????VDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNNRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517798
?????????????????????????????VDKNPHNTEESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQLT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517799
?????????????????????????????VDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNNRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFT????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>AJ517800
?????????GEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSA??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????

Team

Resources