Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>EU330986
EDWGPCTEYGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGSTHVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NINYQHGTMQLFH???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU330987
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSSFSLTLFFAF*LLSFHSRSPRHRLYSVSGGLRVSGTLFTSPY
GTQASYSVLGNLENPASRELVVSYVNVNMGLKIRQLLWSHISCLTF??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????


>EU330988
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDIVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330989
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IISHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLVLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKTPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330990
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IISHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLVLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKTPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330991
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330992
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHLTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIV*KIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330993
EDWGPCTEYGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSXLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDIVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330994
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLRSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRKAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKV*QRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALKPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330995
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDRNPHNTTEPRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYVDDMVLGAKSVQHLESLYAAVANFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330996
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330997
EDWGPCTEHGEHRIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIVWKIKQCFRKLPINRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330998
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIV*KIKQCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU330999
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIV*KIKQCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU331000
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIV*KIKQCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ


>EU331001
EDWGPCTEHGEHLIRTPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTTESRLVVDFSQFSRGNTRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSDLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHRTMQNLHDSCSRNLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDMVLGAKSVQHLESLYAAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYIIGGWGTLPQEHIV*KIKQCFRKLPTNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALLPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLNKQYLNLYPVARQ

Team

Resources