Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AM712841
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTMQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRVFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHREPLYTXVTNFLLXFG*HLNPNKT
KRGGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>AM712842
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???NQYGPLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALKPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>AM712843
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>AM712844
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>AM712845
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
LHNNSTGT*QNLHDSCXRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>AM712846
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????R
IHNNQYGAKQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTF?????????????????????


>AM712847
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFPP???????????????????


>AM712848
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????SS
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>AM712849
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVSLFSPTYK????????????????


>AM712850
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????YGSLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSGVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWXTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKXCQRIVGXLGFAAXF
TQCXYPALMP??????????????????????????????????


>AM712851
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPAL????????????????????????????????????


>AM712852
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???HQYGTLQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFXL
AQFTSXICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVXLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHITQKINECFRKLPVNRPIDWKVCQRITGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFFP???????????????????


>AM712853
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSGVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>AM712854
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NTRYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTIFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>AM712855
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYKNLAKGRDSCSRQLYVSPMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>AM712856
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Q
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFFP???????????????????


>AM712857
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???NEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVTFFPP???????????????????


>AM712858
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVHFFPP???????????????????


>AM712859
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFSP???????????????????


>AM712860
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHHSTTKQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>AM712861
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIRQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFPPTYKAFLNQQYMNLYPVARQ


>AM712862
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVSLFSP???????????????????


>AM712863
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFIF?????????????????????


>AM712864
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQHGHPADLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAIRSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIRHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFSFSP???????????????????


>AM712865
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTF?????????????????????


>AM712866
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLHYSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFSP???????????????????


>AM712867
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NNQYGPLQNVHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKLKCCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>AM712868
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????SLAKLQHSCXKQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFIF?????????????????????


>AM712869
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLSKLHDSCXKQLYVSLMLLYKTYGWEMHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>AM712870
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAYFFFP???????????????????


>AM712871
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTF?????????????????????


>AM712872
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFSPPH?????????????????


>AM712873
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHESCSRQLYVSLLLLYKTYGWKWHLYSHPLLLGLR*IPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSWVRRAFPHCLGLSYMDEEEVGAKAEQHLESLYTAVTNFLLPLGIHLNPNKT
KRWGCSLNFMGYGIGSGGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVHRPIDWKG*QRIGSLVGLALPF
TQ*GYPDLMPIYACIRAKQAFAF?????????????????????


>AM712874
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFPP???????????????????


>AM712875
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSGQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVLKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>AM712876
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGPLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFLP???????????????????


>AM712877
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Q
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASFFSP???????????????????


>AM712878
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNXHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKXCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFS????????????????????


>EF619353
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRVFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHREPLYTXVTNFLLXFG*HLNPNKT
KRGGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>EF619354
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???NQYGPLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALKPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>EF619355
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>EF619356
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>EF619357
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
LHNNSTGT*QNLHDSCXRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>EF619358
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????R
IHNNQYGAKQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTF?????????????????????


>EF619359
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFPP???????????????????


>EF619360
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????SS
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>EF619361
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVSLFSPTYK????????????????


>EF619362
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????YGSLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSGVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWXTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKXCQRIVGXLGFAAXF
TQCXYPALMP??????????????????????????????????


>EF619363
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPAL????????????????????????????????????


>EF619364
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???HQYGTLQNLXDSCSRQLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFXL
AQFTSXICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVXLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHITQKINECFRKLPVNRPIDWKVCQRITGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFFP???????????????????


>EF619365
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIVLGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSGVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHRESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYIIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>EF619366
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NTRYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTIFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFT??????????????????????


>EF619367
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYKNLAKGRDSCSRQLYVSPMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>EF619368
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Q
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFFP???????????????????


>EF619369
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???NEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVTFFPP???????????????????


>EF619370
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVHFFPP???????????????????


>EF619371
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFSP???????????????????


>EF619372
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????NLHHSTTKQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQ?????????????????????????


>EF619373
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIRQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFPPTYKAFLNQQYMNLYPVARQ


>EF619374
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQVSLFSP???????????????????


>EF619375
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFIF?????????????????????


>EF619376
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQHGHPADLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAIRSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIRHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFSFSP???????????????????


>EF619377
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTF?????????????????????


>EF619378
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNEYGTLQNLHYSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASLFSP???????????????????


>EF619379
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NNQYGPLQNVHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKLKCCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>EF619380
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????SLAKLQHSCXKQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFIF?????????????????????


>EF619381
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????GTLSKLHDSCXKQLYVSLMLLYKTYGWEMHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAF???????????????????????


>EF619382
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAYFFFP???????????????????


>EF619383
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTF?????????????????????


>EF619384
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??NNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFSPPH?????????????????


>EF619385
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHESCSRQLYVSLLLLYKTYGWKWHLYSHPLLLGLR*IPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSWVRRAFPHCLGLSYMDEEEVGAKAEQHLESLYTAVTNFLLPLGIHLNPNKT
KRWGCSLNFMGYGIGSGGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVHRPIDWKG*QRIGSLVGLALPF
TQ*GYPDLMPIYACIRAKQAFAF?????????????????????


>EF619386
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
IHNNQYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYIDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIIQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQXFTFPP???????????????????


>EF619387
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????QNLHDSCSGQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVLKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQA????????????????????????


>EF619388
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGPLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFLP???????????????????


>EF619389
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Q
IHNNEYGTLQNLHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQASFFSP???????????????????


>EF619390
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?HNNEYGTLQNXHDSCSRQLYVSLMLLYKTYGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLYTAVTNFLLSLXIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQDHIVQKIKHCFRKLPVNRPIDWKXCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFS????????????????????

Team

Resources