Stanford University HIV Drug Resistance Database - A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

A curated public database designed to represent, store, and analyze the divergent forms of data underlying HIV drug resistance.

HIV Home HBVseq HBV RT Mutations Blast Hits DB Release Notes

HBV RT: BLAST Hits


>AB048701
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLCWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IFNHQHGTMQNLHDSCSRNLYVSLLLLYQTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLHFMGYVIGCYGSLPQDHIIHKIKECFRKLPVHRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB048702
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHGTLQNLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDHIIHKIKECFRKLPVHRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB048703
EDWGPCAEHGEHHIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTAESRLVVDFSQFSRGNYRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSNSR
IINHQHGTLQNLHDSCSRNLYVSLLLLYKTFGWKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDVVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPNKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQDHIIHKIKECFRKLPVHRPIDWKVRQRIVGLPGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQSKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB048704
EDWGPCIEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTSESRLVVDFSQFSRGSSHVYWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHIPLHPAAMPHLLVGSSGLPRYVARLSSTSR
NNDYQHGTLQDLHDHCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLFTSITNFLMSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGTLPQEHIVHKLKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ


>AB048705
EDWGPCIEHGEHNIRIPRTPARVTGGVFLVDKNPHNTSESRLVVDFSQFSRGSSRVSWPK
FAVPNLQSLTNLLSSNLSWLSLDVSAAFYHLPLHPAAMPHLLVGSSGLSRYVARLSSTSR
INDHQHGTLQNLHDHCSRNLYVSLMLLYKTFGRKLHLYSHPIILGFRKIPMGVGLSPFLL
AQFTSAICSVVRRAFPHCLAFSYMDDLVLGAKSVQHLESLFTAVTNFLLSLGIHLNPHKT
KRWGYSLNFMGYVIGSWGSLPQEHIVHKLKHCFRKLPVNRPIDWKVCQRIVGLLGFAAPF
TQCGYPALMPLYACIQAKQAFTFSPTYKAFLCKQYLNLYPVARQ

Team

Resources